هنرستان

هنرستان بخشی از آموزش دوره متوسطه دوم است که مستقیما به مهارت آموزی افراد و آماده کردن آن ها برای ورود به بازار کمک می کند.

هنرستان پیشتازان علم

رشته های موجود در این هنرستان