دبیرستان

دبیرستان در نظام آموزشی جدید ایران شامل دوره ی 6 ساله است که به دو بخش متوسطه اول و متوسطه دوم تقسیم می شود .

در دوره ی متوسطه ی دوم دانش آموزان می توانند بر اساس استعداد ، علایق و توانایی های خود مسیر شغلی و تحصیلی خود را برای آینده انتخاب کرده و در رشته ی مورد نظر شروع به تحصیل کنند .

دوره ی دبیرستان خود شامل رشته های نظری و فنی می باشد .رشته های فنی در هنرستان ها تدریس می شود و باعث تربیت سریعتر افراد برای و رود به بازار کار است .

رشته های نظری شامل 3 رشته ی  ” ریاضی و فیزیک” ، ” علوم تجربی” و ” ادبیات و علوم انسانی” می باشد .