از متقاضیان محترم جهت همکاری با پر کردن فرم و ارسال رزومه شغلی شخصی خود پس از بررسی و مصاحبه حضوری دعوت بعمل می آید