درباره ما

هنرستان پیشتازان علم در سال 82  زیر نظر آموزش و پرورش ناحیه چهار مشهد با هدف آموزش مهارت کار به دانش آموزان و برای ورود به بازار کار با مدیریتی مجرب  افتتاح  گردید و طی سالها با اضافه شدن دبیرستان و مرکز آموزش از راه دور به مجتمع آموزشی ارتقا یافت .