تاریخ امتحانات

رشته  ریاضی – فیزیکعلوم تجربیادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی 
شنبه   2 / 6  / 98تعلیمات دینی 3
(دینی ، اخلاق ، قرآن )
تعلیمات دینی 3
(دینی ، اخلاق ، قرآن )
تعلیمات دینی 3
(دینی ، اخلاق ، قرآن )
علوم و معارف قرآنی 3
دوشنبه  4 / 6 / 98 ریاضیات گسسته ریاضی 3فلسفه 2فلسفه 2
چهارشنبه  6 / 6 / 98 شیمی 3شیمی 3عربی 3 (زبان تخصصی رشته )تاریخ 3 ( تخصصی رشته )
پنج شنبه  7 / 6 / 98 فارسی 3فارسی 3فارسی 3فارسی 3
شنبه 9 / 6 / 98 حسابان 2زیست شناسی3تاریخ 3عربی 3 (زبان تخصصی رشته )
یکشنبه  10 / 6 / 98 سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت
سه شنبه  12 / 6 / 98 زبان خارجی 3زبان خارجی 3زبان خارجی 3زبان خارجی 3
چهارشنبه  13 / 6 / 98 علوم اجتماعیعلوم اجتماعیجامعه شناسی 3احکام 3
شنبه 16 / 6 / 98 فیزیک 3فیزیک 3ریاضی و آمار 3ریاضی و آمار 3
یکشنبه 17 / 6 / 98 عربی،زبان قزآن 3 عربی،زبان قزآن 3 جغرافیا 3اصول و عقاید 3
شنبه 23 / 6 / 98 هندسه 3علوم و فنون ادبی 3علوم و فنون ادبی 3